Kopi fra Sarpsborg Arbeiderblad 12. oktober -18

Statens vegvesen snudde – trekker innsigelsen mot Brunsbykollen, men er fortsatt kritisk


 

 

 

 

 

 

 

 

SNUDDE: Etter to anmodninger fra kommunen har Statens vegvesen trekt innsigelsen de hadde mot detaljreguleringsplanen for Brunsbykollen i Varteig. Det var mangelen på rekkefølgebestemmelse for gang- og sykkelveien mellom krysset Varteigveien – Lundeveien og Småbergveien som var årsaken til innsigelsen. Foto: Johnny Helgesen
Av Johnny Helgesen

Publisert:12. oktober 2018, kl. 13:38
Etter to anmodninger fra kommunen har Statens vegvesen trukket innsigelsen mot reguleringsplanen av Brunsbykollen i Varteig.

Men det kommer klart fram i svaret fra Statens vegvesen at det er motvillig de går med på å trekke innsigelsen, og Statens vegvesen har liten tro på måten Sarpsborg kommune vil finansiere gang- og sykkelveien.
Dermed er det ryddet opp i den formelle innsigelsen til detaljreguleringsplanen for Brunsbykollen, men Fylkesmannen har fortsatt uttrykt seg sterkt kritisk til omfanget av utbyggingen.

• Les også: Veivesenet kom med innsigelse – nå vil kommunen droppe gang- og sykkelvei på Brunsbykollen

Gang- og sykkelvei
I detaljreguleringsplanen er det etter ønske fra Sarpsborg kommune, lagt inn en gang- og sykkelvei fra krysset Lundeveien – Varteigveien til Småbergveien og boligfeltet der. Men det er ikke knyttet noen rekkefølgebestemmelse til byggingen av denne gang- og sykkelveien da kommunen ikke vil pålegge utbyggeren av Brunsbykollen å bygge den. Statens vegvesen reagerte på manglende rekkefølgebestemmelse, og kom med innsigelse. Statens vegvesen mener at det er mindre sannsynlig at gang- og sykkelveien blir bygd uten rekkefølgebestemmelse.
To ganger anmodet kommunens planavdeling Statens vegvesen om å trekke innsigelsen. Først etter et møte i begynnelsen av oktober gikk de med på å trekke den – men motvillig.

• Les også: Fylkesmannen kritisk til utbyggingen av Brunsbykollen i Varteig

Fortsatt kritisk

Statens vegvesen er fortsatt kritisk til både argumentasjonen fra kommunen og måten kommunen har tenkt å finansiere gang- og sykkelveien. I redegjørelsen fra Statens vegvesen etter møtet med kommunen heter det følgende:

«I møte 04.10.18 tydeliggjorde Sarpsborg kommune at grunnen til at gang- og sykkelveien ble innlemmet i reguleringsplanen var at det tidligere har vært planer om å utbedre en skogsti fra Småbergveien til Varteig skole, men at kommunen ser på gang- og sykkelveien langs fylkesveien som en mer helhetlig løsning som inkluderer elever som går langs fylkesveien til skolen i dag. Gang- og sykkelveien kan også være en begynnelse på en sammenhengende sykkelrute til Sarpsborg sentrum. Sarpsborg kommune vil ikke pålegge utbygger å bygge gang- og sykkelveien langs fylkesveien, men vil heller forsøke å få den finansiert på andre måter, for eksempel gjennom Bypakke Nedre Glomma, noe som forutsetter at den er regulert. I møtet viste Statens vegvesen skepsis til om det finnes muligheter for finansiering av gang- og sykkelveien gjennom bypakka siden fylkesveien er kategorisert som blandet trafikk sykkel/bil i sykkelhovedplanen for Nedre Glomma, og prosjektet tilfredsstiller heller ikke kriteriene for fylkeskommunale tilskuddsordninger. Kommunen vil ta gang- og sykkelveien ut av planen dersom vi opprettholder vår innsigelse.»

FORSKJELLEN PÅ INNSIGELSER OG KLAGER
I arbeidet med en reguleringsplan/kommuneplan har statlige myndigheter som for eksempel Fylkesmannen, Statens vegvesen og Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) samt fylkeskommunen innsigelsesrett. Disse innsigelsene MÅ kommunen ta hensyn til i reguleringsplanen/kommuneplanen, og en MÅ finne fram til en løsning hvis kommunen selv skal kunne godkjenne reguleringsplanen/kommuneplanen. Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelsene må reguleringsplanen/kommuneplanen opp på departementsnivå for avgjørelse.
Naboer til en reguleringsplan/kommuneplan og andre berørte parter har ikke innsigelsesrett, men de har rett til å komme med uttalelser, merknader, klager eller protester. Men disse er ikke kommunen forpliktet til å ta hensyn til i reguleringsplanen/kommuneplanen.